การประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์โซนซี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานในการประชุม ก.ตร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าแถวเคารพธงชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 63 ข้าราชการตำรวจกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.กฏหมาย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว