การประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒ ตร.
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตป.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๔ ข้าราชการตำรวจกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ เข้าแถว ณ บริเวณ ลานหน้าอาคาร ๑ ตร.
การบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดย ผบก.ตป.
เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตำรวจ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๓ อาคาร ๑ ตร.
การประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.กฏหมาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว