๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การประชุม อ.ก.ตร.กฏหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มี.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม ก.ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ.๖๕ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุม อ.ก.ตร.จริยธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ก.พ.๖๕ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

No Gift Policy

No Gift Policy

 

 

พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว